การทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 การทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ